Stân fan saken

Stân fan saken 18-04-2024

(swart OT wyt NT)

F3 De redakteur hat de oersetting op grûn fan taal/ynhâldlike kriteria goedkard.

F7 De taalhoeders (Frisisten) ha de oersetting neisjoen op geef en tagonklik Frysk.

F9 De redaksje hat opmerkingen fan meilêzers ferwurke.

Sko de mûs oer de grafyk for details ===>