Projectûmskriuwing

It oersetwurk wurdt útfierd troch oersetters dy’t sawol de boarnetekst as it Frysk kenne. It proses bestiet út ferskate fasen dêr’t de oersetting hieltyd foar in part yn foarlein wurdt oan ’e redaksje, dy’t mei de oersetters oerlis hat oer ferbetterings en úteinlik de tekst fêststelt. Der is in eksterne omgong dêr’t de tekst yn foarlein wurdt oan in tal meilêsgroepen mei eksplisite fragen oer lêsberens en begryplikheid. Oan de foarlêsberens wurdt ek omtinken bestege.

 

Redaksje

 • Bob Pruiksma, koördinater
 • prof. dr. Eep Talstra
 • dr. Lieuwe Westra
 • dr. Lénard de Regt

 

 

 

Oersetters 

 • Ds. Jan Finnema
 • Ds. David de Jong
 • Dhr. Dooitze de Jong
 • Dr. Emke Jelmer Keulen
 • Drs. Adri Terlouw
 • Da. Flora Visser – van Enkhuizen
 • Dr. Cor Waringa