Organisaasje en meiwurkers

  Organisaasje

  De Wurkgroep Fryske Bibeloersetting draacht de ynhâldlike ferantwurdlikens foar it projekt en bestiet út fjouwer redakteuren en de fjouwer bestjoersleden fan de Stifting. 

  De redakteuren foar it Alde Testamint en dy foar it Nije Testamint meitsje mei de oersetters ôfspraken oer hokker bibelboek oerset wurdt. De redakteuren jouwe oanwizings oer it (taal)karakter fan it oanbelangjende bibelboek. De oersetter docht syn wurk op basis fan de boarnetaal (Hebriuwsk, Gryksk) en hat mei de redakteur oerlis oer it ferrin fan it oersetproses. As de redakteur akkoard is, giet de oersetting nei de frisisten. Dy hifkje de oersetting op de kriteria dy’t foar it ‘soarte’ Frysk opsteld binne. Tusken frisist en oersetter/redakteur kin oerlis plak fine. As beide it iens binne, giet de oersetting nei de einredakteur Frysk. Dy kin oerlis hawwe mei de oersetter/redakteur en/of de frysisten en docht in útstel oan de Wurkgroep om de oersetting goed te karren.

  Nei goedkarring troch de Wurkgroep wurdt it bibelboek publisearre op de webside Fryske Bibeloersetting en is tagonklik foar û.o. de meilêzers. Nei’t de Wurkgroep de opmerkingen fan meilêzers hifke en ferwurke hat is de nije oersetting klear.  

  Redakteuren

  prof. -dr. Eep Talstra

  Prof. dr. Eep Talstra

  Aldtestamintikus

  dr. Lénart de Regt

  Aldtestamintikus

  dr. Liuwe H. Westra

  Nijtestamintikus

  Prof. dr. Rolf Bremmer

  Frisist

  Oersetters

  ds. Jan Finnema

  Protestanske Gemeente Haskeroord

  ds. David de Jong

  Grifformearde tsjerke frijmakke Harns

  Dooitze de Jong

  Student MA godgeleerdheid, Leuven 

  dr. Emke Jelmer Keulen

  Wurksum yn it basisûnderwiis yn  Londen

  drs. Adri Terlouw

  Protestanske Gemeente Lekkum

  ds. Flora Visser - van Enkhuizen

  Meniste gemeente De Lytse Streek

  ds. Atze Landman

  Emeritus predikant

  ds. Gerard Rinsma

  Predikant PKN

  dr. Dirk Jan Dekker

  Voormalig Rector Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

  Taalhoeders

  Hindrik Sijens

  Leksikograaf Fryske Akademy

  Baukje Westra

  Korrektor

  Proses