Dokumintaasje

  Basisynformaasje

  Inleiding dr. Liuwe Westra op de oersettersdei fan de Fryske Bibeloersetting oer it Ymperatyf 

  Inleiding ds. David de Jong op de oersettersdei fan de Fryske Bibeloersetting oer ‘It oersetten fan poëtyske teksten út de lytse profeten’

  Inleiding prof.dr. Eep Talstra op de oerseters fan de Fryske Bibeloersetting oer ‘Poëzy yn de Bibel. Spelen met taal, spelen met tekst’

  Inleiding ‘Drege wurden’ Dr. Lénart de Regt

  Het vertalen van de iussivus in Psalm 20 Dr. Emke Jelmer Keulen

  Proseduere bibeloersetten

  Oersetstrategy en FBO

  Konsistinsjelist útgongspunten Frysk

  Fryske Akademy Foarkar Wurdlist

  Fryske Akademy Unregelmjittige tiidwurden

  Media

  Friesch Dagblad symposium 22 okt 2021

  Leeuwarder Courant symposium 22 okt 2021

  Friesch Dagblad 19 mei 2021

  Leeuwarder Courant 23 maart 2021

  Friesch Dagblad 8 febr 2021

  NOS 17 desimber 2021

  Friesch Dagblad 18 desimber 2019

  Nederlands Dagblad 18 desimber 2019

  Krúspunt gearkomste 21 april 2018