It finansierjen

De oersetting wurdt makke troch saakkundige teologen yn en bûten Fryslân tsjin in frijwilligersfergoeding. De oplage is nei ferwachting 6000 eksimplaren. Dêr wurde nei alle gedachten yn earste ynstânsje 3000 ferkocht . De oare 3000 binne der om de kommende 20 jier te foldwaan oan de fraach. De totale kosten fan it projekt binne begrutte op € 500.000 . It oersetten is begrutte op €375.000 . It ferskil wurdt droegen troch de útjouwer. It jild komt fan subsydzjes en jeften fan fûnzen. 

ANBI status

De Stifting hat in oanfraach útstean foar in ANBI status. Dat betsjut dat jeften ôftrekber binne foar de belesting.

Stipers

 

S.v.d.Wal-v.Marrum
Prot.Gem. Ysbr./Tj/T
Prov. Fryslân
Prot.Gem. Hurdegaryp
Talstra
Prot.Nes/Wierum
CvK Prot.Gorredijk
FAF
Trynw.
Tjalleberd
Oranjewoud
Bank
Herv. Ald/Nij/Tike
Diak.Gaastmar
Bank
Pollema-Tromp St
Prot.Gem. Ryptsjerk
Bank
Prot.Gem. Akkrum 
Douwe Kalma Stifting
NBG
Prot.Gem. Hurdegaryp
Bank
SGK Joure
St. Kr. Fr. Folksboek
Prot.Gem. Hurdegaryp
PW Janssens Fr.St.
NN Hurdegaryp
Prot.Gem. Ferwert
Prot. Gem.Stiens
Diac. Witm.-Pingjum
Geref. Kerk Bolsward