Oersettingen

Hjir steane de oersettingen (status F7), û.o. tagonklik foar de troch de wurkgroep WFBO dêrta útnûge meilêzers. Status F7 wol sizze dat de oersetters, redaksje en de frisisten it iens binne oer dizze oersetting.

  Alde testamint

  1. Ruth

  3. Job

  Nije testamint

  3. ………….

  4. ………….

  5. ………….