Stifting YKFE-FBO

Bestjoer

Lútsen Kooistra, foarsitter

drs. Lútsen Kooistra studearre filosofy oan de Vrije Universiteit en wurke as sjoernalist by it Friesch Dagblad, Het Binnenhof, as haad kommunikaasje by it Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en as haadredakteur/direkteur bij it Friesch Dagblad/Het goede leven.

Bob Pruiksma, koördinator

Bob Pruiksma wie muzykleraar oan it Bogerman College yn Snits en dirigent fan ferskate koaren en lid fan de redaksje fan it Lieteboek, Sjonge en bidde thús en yn tsjerke (2015), de Fryske oersetting fan it: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013)

Jelle Cnossen, skriuwer

Jelle Cnossen is MSc yn de Telematica, wie wurksam by de koopfaardij, yn de telekommunikaasje en hie yn advies bedriuw. Hy  is aktyf yn bestoerlike funksjes.

Wessel Rozendal, ponghâlder

Wessel Rozendal wurke yn ferskate funksjes by de Rabobank, benammen as adviseur bedriuwen en is belutsen by ferskate (frijwilligers) organisaasjes

Relaasjes

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) is partner fan it oersetprojekt fan de Stifting YKFE-FBO oangeande it publisearjen (fan parten) fan de nije bibeloersetting en wurdt útjower.

De Fryske Akademy wurket mei oan it oersetprojekt fan de Stifting YKFE-FBO, benammen troch it beskikber stellen fan kennis en kunde it Frysk oanbelangjend.

Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETBC) stelt kennis en kunde beskikber foar it projekt, ûnder mear oersetprogrammatuer.

De United Bible Societies (UBS) stelt ûnderfining en saakkundigens beskikber oangeande bibeloersettingen (yn minderheidstalen)

Advysried

dr. Geart Benedictus (foarsitter), mr.drs. Jannewietske de Vries, mevr Anje Wester, mr. Pier Eringa en drs. Bert Looper

Oanrekommandearders

Ds. W. Beekman, Drs. P.Bergsma, B.Bilker, dhr Haaije Feenstra, Ds. J. Folkerts, Mr. S. van Haersma Buma, Dr. A.G. Hoekema, Drs. S.E. Huismans, dhr O.K.A. de Jong, Prof. dr. C. van der Kooi, Drs. B. Looper, Ds. S. van der Meer, Prof. dr. R. Roukema, Drs. G.J.M. Segers, Dr. D.J. Steensma,  Ds. M. Veen en Ds. H. Wagenaar

Finânsjes

It projekt wurdt mooglik makke mei jild fan tsjerken, organisaasjes, stiftingen, fûnsen en persoanen

Bankrekken Projektstifting YKFE – FBO en ANBI RSIN nûmmer

NL61 RABO 0344 5894 20   Projektstifting YKFE – FBO

ANBI RSIN nûmmer: 860126961

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol (1)